Search

קנסות ועונשים על אי הגשת דוח ואי תשלום מס בזמן

ישנם רבים החייבים בחובת הגשה של דוח מס לרשויות המס בארה"ב. הסיבות העיקריות לכך הן או השקעה בארה"ב או אזרחות אמריקנית. חובה זו עשויה להשתנות מאדם לאדם, אך כידוע, בארה"ב "חוק הוא חוק". המשמעות היא שישנם זמנים נוקשים בהם יש לעמוד כדי למלא אחר דרישות החוק בהגשת דוחות מס. בפסקאות הקרובות ננסה לבחון את הזמנים הללו ואת הסנקציות העומדות לצידן.

 

איחור בהגשת דוח בזמן

עבירה אפשרית אחת היא  אי הגשת דוח מס בזמן הנכון. הכלל הוא כי הגשת דוח מס צריכה להתבצע עד לאמצע חודש אפריל בכל שנה קלנדרית. חריג לכלל זה חל על אזרחים שאינם אזרחים אמריקניים אשר זכאים לדחייה במועד הגשת הדוח של כחודשיים, כלומר עד לאמצע חודש יוני. במקרה של איחור בהגשת הדוחות יחולו קנסות של ה-IRS. קנסות אלו נגזרים מגובה הסכום החייב במס והם נעים בין 5% מגובה החבות במס ועד ל-25% מגובה החבות.

 

איחור תשלום מס בזמן

עבירה אפשרית אחרת היא אי תשלום של המס בזמן המתאים. בדומה להגשת הדוח, גם תשלום המס מתבצע באותם הזמנים. תשלום המס לאזרחים אמריקניים המתגוררים בארה"ב הוא עד ה-15 באפריל מדי שנה, ותושבי חוץ זכאים לדחייה של חודשיים בתשלום המס, דהיינו עד ה-15 ביוני בכל שנה. הסנקציה החלה על אי תשלום מס בזמן היא קנס בגבהים משתנים, אשר נע בין 0.5% ול-25% מסך ההכנסות החייבות במס.

 

החוב תופח

חשוב לציין כי חבות בגין עבירה על איחור בהגשת דוח או איחור בתשלום מס חייבת בתשלום של ריבית והצמדה. החוב המצטבר הוא בסך של כ-4 אחוזים מדי שנה.

 

הצטברות הסכומים

על כל פנים, אי עמידה בחובות החוקיות החלות ביחס לרשויות המס בארה"ב נושאת סנקציות חריפות וגבוהות מאוד אשר יחדיו עשויות להגיע לסכומי עתק. כמובן, לאי הידיעה בדבר אי הגשת הדוחות אין כל משמעות מבחינת רשויות המס האמריקניות. במילים אחרות, אי הידיעה כי אתם חייבים בהגשת דוח או בתשלום מס אינה שיקול לפטור מהחבות בתשלום המס עצמו או בסנקציות העשויות לחול עליכם במקרה ולא תעמדו בחובותיכם.

כאשר מדובר בהצטברות של הסנקציות, הן בגין איחור בהגשת הדוחות והן באיחור בתשלום המיסים, הרי שהסכומים עשויים להצטבר לסכומים גבוהים במיוחד. אם לוקחים בחשבון את תשלום הריבית הכרוכה באיחור במועדים הללו, יוצא שאתם עשויים לחוב בסכומים גבוהים ביותר.

 

לסיכום,

רשויות המס האמריקניות הן רשויות קשוחות, פורמליסטיות שאין כל מקום לדין ודברים עמם ול"עיגולי פינות". העבודה מולם צריכה להתבצע בהתאם לדרישות שלהם, ועדיף שלא לחרוג מכך על מנת שלא לשאת בסנקציות. אם אינם בטוחים מה עליכם לעשות או אם אתם חבים בדיווח כלשהו לרשויות המס, נכון יהיה שתפנו למומחים שיסייעו לכם בכך.

רשות המסים האמריקאית

אהבתם את הכתבה ?
שתפו בקליק
כתבות בנושא