Company:
HUJI

Job description:
בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית בירושלים מבקש לאתר
מועמדים בעלי תואר דוקטור (Ph.D) להצטרפות לסגל בית הספר החל מ 1 ביולי 2013

Job requirements:
תינתן עדיפות למועמדים המתמחים במנהל ובמדיניות ציבורית.
על המועמדים להוכיח מחויבות עמוקה למחקר, הצלחה בהוראה ויכולת להדריך תלמידים לתארים
מתקדמים.
המבקשים להגיש מועמדות, מוזמנים לעשות כן עד ליום 15 במאי 2012, ולצרף לפנייתם:
 קורות חיים מפורטים
 ביוגרפיה מדעית
 תכנית מחקר לשנים הקרובות
 שלושה מכתבי המלצה (כולל פרטי התקשרות עם הממליץ/ה - טלפון ודוא"ל)
 רשימת קורסים שהמועמד יכול ללמד
 עותקים של עד שלושה פרסומים בעת האחרונה
 סקרי הערכת הוראה, אם יש.

את הפניות יש לשלוח בדואר למזכירות ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, הפקולטה
למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר-הצופים, ירושלים 91905
יש להעביר בנוסף עותק אלקטרוני בדוא"ל לעדי בריל, רכזת ועדת הסינון בבית הספר:
adib@savion.huji.ac.il

בקרו באתר ביה"ס:
http://public-policy.huji.ac.il

Area:
Jerusalem Area

Send CV >>

  Send CV

  * Required fields
  * Name:
  * E-mail:
  * Area:
  Phone:
  * Relevant experience:
  * Upload CV:
  Free text: